OPIS PROJEKTU

Tytuł: „Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej przez Przychodnię Lekarsko – Rehabilitacyjną ZDROVIT w Bielawie

nr RPDS.06.02.00-02-0031/16,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,  Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiotowy projekt polega na zakupie aparatury medycznej dla Przychodni Lekarsko – Rehabilitacyjnej ZDROVIT, niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Placówka znajduje się w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 19a/2. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczania niedostatków infrastruktury medycznej służącej do diagnozy i leczenia. Grupami docelowymi projektu są pacjenci cierpiący na: choroby ucha środkowego, nosa (krwawień z nosa), zatok przynosowych, trąbki słuchowej, nosogardła, krtani i na zawroty głowy, zaburzenia równowagi, niedosłuchy, szumy uszne. Działania te przełożą się wprost na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w zakresie audiologii i foniatrii na wyższym poziomie referencyjności.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAM/1/2017

Treść zapytania ofertowego ZAM/1/2017 – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 formularz oferty – do pobrania tutaj

Informacja o wyborze oferty – do pobrania…tutaj